Kerkenpilots

Om ervaring op te doen met de uitgangspunten van de concept Kerkenvisie vinden pilots plaats. Dit wordt gedaan met een aantal theoretische voorbeelden en actuele vraagstukken. De pilotperiode eindigt in juli 2022. De uitkomsten worden verwerkt in de eindversie van de Kerkenvisie. De besluitvorming door de gemeenteraad hierover staat gepland in het najaar van 2022.

Elke pilot heeft een centrale vraag als uitgangspunt, die van toepassing kan zijn op meerdere gebedshuizen. Dit kunnen gebedshuizen zijn in religieus gebruik of met een andere invulling. Bij de vraagstelling is gelet op verschillende gebouwtypen en een verdeling over de binnenstad, wijken en dorpen. De kerkeigenaren zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de pilots en ook partijen uit andere werkvelden kunnen worden betrokken. Bij alle pilots worden de processen binnen de burgerlijke gemeente bekeken voor het verloop van advisering en vergunningverlening.

De pilots worden op dit moment voorbereid. Binnenkort volgt meer informatie.