De Visie

Aanleiding

Naar voorbeeld van het rijksprogramma Toekomst religieus erfgoed voor behoud van kerkgebouwen is gestart met een inventarisatie, onderzoek en analyse van het kerkenlandschap in de gemeente Alkmaar. Dit project is gestart in 2019 en wordt afgerond in het najaar van 2022. Vooruitlopend daarop wijst deze website de weg in toekomstmogelijkheden. De financiële bijdrage van het rijk is besteed aan onder meer inventarisatie, duurzaamheidsonderzoek en procesbegeleiding.

Doelstelling

Het doel van de Alkmaarse kerkenvisie is het behoud van het kerkenlandschap met zijn religieuze leven, met nadruk op het behoud van kwetsbare (rijks)monumentale kerken. Door het aanbieden van een route met een heldere vaststaande methode lopen processen inzichtelijker en soepeler en kunnen betrokkenen beter hun rol nemen.

Aanpak

De inventarisatie, analyse, een duurzaamheidsonderzoek, aanbevelingen en bevindingen over de kerken in Alkmaar zijn terug te vinden op de kaart van het Kerkenlandschap Alkmaar.
Als resultaat van uitgebreide inspraak (2020-2021) over de thema’s eigendom, behoud, gebruik en ontwikkeling is een methode ontwikkeld die kerkbesturen, eigenaren en initiatiefnemers stuurt en helpt bij het toekomstbestendig maken van hun kerk. Het eerste resultaat is deze website. De methode wordt een half jaar uitgeprobeerd in de praktijk met pilots (februari – juli 2022).

Rolverdeling

De toekomst van kerken raakt ons allemaal. Het is een plek van samenkomst en overdenking, maar geeft ook identiteit aan de omgeving. Om de kerken vitaal te houden is een rol weggelegd voor eigenaren, initiatiefnemers, inwoners en de gemeentelijke overheid.
Eigenaren hebben meegewerkt aan deze visie en zijn aan zet als de tijd erom vraagt. Initiatiefnemers kunnen een tijdelijke of blijvende invulling geven aan de gebouwen. Inwoners kunnen zich actief inzetten voor hun buurtkerk en hun mening geven als er veranderingen komen. De gemeente zet zich in om deze partijen wegwijs te maken en om procedures soepel te laten verlopen. Ook brengt de gemeente alle partijen snel en makkelijk bij elkaar via het Kerkenplatform Alkmaar.

Subsidie en regels

Regels en Subsidie volgen na mei 2022, wanneer de pilotperiode is afgelopen.

Overzicht kerkenpaspoorten

Alle 40 kerken in Alkmaar die nog een religieuze functie hebben of zijn herbestemd.

Kerken stamboom

De kerken stamboom is opgesteld om de plaats van individuele kerken in de geschiedenis van het geloof in Almaar overzichtelijker te maken.