De Visie

Kerkenvisie Alkmaar. Route naar vitale kerken

De Kerkenvisie Alkmaar is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen kerkeigenaren, erfgoedpartijen, culturele partijen, makelaars, ontwikkelaars en gemeentelijke overheid. Het is een innovatief en praktisch product geworden dat op 27 oktober 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad. Het officiële document van de Kerkenvisie Alkmaar is te vinden op overheid.nl.

Doelstelling

Het doel van de Kerkenvisie Alkmaar is het behoud van het kerkenlandschap met zijn religieuze leven. Deze website is een levend handboek dat helpt om kerkeigenaren goed te informeren over het behoud en beheer van hun kerk. De website biedt overzicht bij financiële vragen en vragen over bijvoorbeeld een goede exploitatie. Voor kerkeigenaren en iedereen die betrokken wil zijn bij de toekomst van kerken is daarnaast een online netwerk opgezet, het Kerkenplatform Alkmaar.

Voor grote verbouwingen en nieuw (en gemengd) gebruik van de kerkgebouwen is een route gemaakt met een heldere vaststaande methode gemaakt, waarbij ieders rol duidelijk is en waarmee een aanvraag voor een vergunning inzichtelijk is en soepel verloopt. Hierbij ligt de nadruk op het behoud van kwetsbare (rijks)monumentale kerken en hun interieurs. Ook wordt erop gelet dat aanpassingen aan de architectuur van een hoge kwaliteit zijn. U kunt hierover vrijblijvend het gesprek aangaan met het Omgevingsloket. (Als kerkeigenaar kunt u zowel voor Particulier als voor Bedrijf kiezen)

Aanpak

De Kerkenvisie Alkmaar is opgesteld naar voorbeeld van het rijksprogramma Toekomst religieus erfgoed . In 2019 is gestart met een inventarisatie, onderzoek en analyse van het kerkenlandschap in de gemeente Alkmaar (pdf). Deze uitkomsten zijn verwerkt in een paspoort per kerk, terug te vinden zijn via de plattegrond van het Kerkenlandschap Alkmaar.
In 2020 en 2021 waren er uitgebreide inspraakrondes over de thema’s eigendom, behoud, gebruik en ontwikkeling. Met de resultaten is vervolgens een website, een online platform en een methode ontwikkeld om kerkbesturen, eigenaren en initiatiefnemers te helpen en te sturen bij het toekomstbestendig maken van hun kerk. Met een kernteam van kerkeigenaren is de inhoud van de kerkenvisie vervolgens verfijnd.

Resultaten pilots

Diverse vraagstukken zijn onderzocht in de praktijk aan de hand van pilots. Met als resultaat onder meer: een subsidiewijzer, een methode voor het vinden van de juiste doelgroepen en tips over het verrekenen en berekenen van btw.

Rolverdeling betrokkenen

De toekomst van kerken raakt ons allemaal. Het is een plek van samenkomst en overdenking, maar geeft ook identiteit aan de omgeving. Om de kerken vitaal te houden is een rol weggelegd voor eigenaren, initiatiefnemers, inwoners en de gemeentelijke overheid.
Eigenaren hebben meegewerkt aan deze visie en zijn aan zet als de tijd erom vraagt. Initiatiefnemers kunnen een tijdelijke of blijvende invulling geven aan de gebouwen. Inwoners kunnen zich actief inzetten voor hun buurtkerk en hun mening geven als er veranderingen komen. De gemeente zet zich in om deze partijen wegwijs te maken en om procedures soepel te laten verlopen. Ook brengt de gemeente alle partijen snel en makkelijk bij elkaar via het Kerkenplatform Alkmaar.

Doelgroepen kerkbezoek

Wie komt er graag naar uw kerk en wat komt hij of zij daar dan het liefste doen? Hoe kunt u met uw aanbod aansluiten bij deze wensen?

Subsidies voor kerken

Voor kerkgebouwen bestaan verschillende soorten subsidieregelingen, afhankelijk hangt af van de mate van bescherming.

Overzicht kerkenpaspoorten

Alle 40 kerken in Alkmaar die nog een religieuze functie hebben of zijn herbestemd.