Kerkenvisie

Veel kerken in ons land worden bedreigd met sluiting. Daarom wordt in diverse gemeentes een kerkenvisie opgesteld. Ook in Alkmaar wordt aan een toekomstvisie gewerkt. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de kerkeigenaren. Op deze pagina houden we u op de hoogte van het proces.

Tussenrapportage Kerkenvisie Alkmaar

De vakgroep Erfgoed van de gemeente Alkmaar leidt het proces en heeft diverse onderzoeken laten doen. Zo zijn van alle kerken de basisgegevens verzameld en is er een duurzaamheidsonderzoek gedaan. Ook zijn de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten in kaart gebracht. De kerkeigenaren leverden informatie over leden en het (her)gebruik van het gebouw. Overigens zijn zowel de beschermde kerken als niet beschermde gebouwen meegenomen. De uitkomsten zijn verzameld in een rapport, de Tussenrapportage Kerkenvisie Alkmaar (pdf). (als de weergave niet goed is, probeer het dan via Google Chrome. Een  printversie vindt u onderaan deze pagina).
Het rapport geeft een overzicht van het kerkenlandschap zoals we dat nu om ons heen zien. Het is bedoeld voor de kerkeigenaren en voor iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van de kerken. Het is een startdocument om een visie te kunnen maken voor de komende jaren: een Alkmaarse Kerkenvisie.

Denk mee over de toekomst van kerkgebouwen in de gemeente Alkmaar

Hoe belangrijk is het voor u, dat kerkgebouwen blijven bestaan? Wat vindt u goede nieuwe functies voor een leegstaand kerkgebouw? Als er een visie komt op de toekomst van de Alkmaarse kerken, wat mag dan niet ontbreken? Geef uw mening. Uw input wordt gebruikt voor de Alkmaarse kerkenvisie, die samen met kerken tot stand komt.

Korte vragenlijst voor inwoners gemeente Alkmaar

Gaat de toekomst van kerkgebouwen in Alkmaar u aan het hart? Vul de korte vragenlijst in en lever zo uw bijdrage aan de kerkenvisie. Invullen duurt 6 tot 8 minuten.

Project Kerkenvisie Alkmaar

De gemeente Alkmaar laat zich adviseren door Nicole Roeterdink van Rechurch. Zij heeft onder meer meegewerkt aan het vooronderzoek en werkt aan meerdere kerkenvisieprojecten. De Tussenrapportage is gemaakt in samenwerking met Bureau Coup, ook ervaren met kerkenvisieprojecten. Coup begeleidt in Alkmaar de inspraakrondes.

Vooronderzoek

Het project is gestart in 2019 onder aanvoering van een gemeentelijk team, samengesteld uit medewerkers van de vakgroep Erfgoed en versterkt door Nicole Roeterdink van Rechurch. Dit team begeleidt het proces, dat in 2021 wordt afgerond. Er is gestart met een inventarisatie van alle kerkgebouwen. Dit zijn zowel monumenten als niet-monumenten, zowel herkenbaar als niet herkenbaar, zowel gebouwd als kerk als gebouwen met een andere oorsprong. Hiervan is de ligging, de geloofsrichting, het bouwjaar, Een aantal kerken is nader bekeken, dit zijn herkenbare kerken die of in religieus gebruik zijn, of die bij herbestemming het kerkinterieur hebben behouden. Deze zijn onder andere beoordeeld op de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit, uitgevoerd door DOOK Erfgoedwerk. En een aantal heeft meegedaan aan een duurzaamheidsonderzoek door De Groene Grachten. Met deze eigenaren zijn eerste gesprekken gevoerd over de huidige situatie en over de toekomst. Alle informatie is met kansen en aanbevelingen in kaart gebracht in de Tussenrapportage Kerkenvisie Alkmaar (pdf).

Inspraakrondes

De inspraak gebeurt in fases en verloopt vooralsnog digitaal. In januari starten de eerste rondes voor de kerkeigenaren. Ook wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken. Daarna krijgen instellingen met een maatschappelijke, culturele en erfgoedfunctie een uitnodiging om mee te praten. Zij krijgen ter voorbereiding een exemplaar van de Tussenrapportage toegestuurd. Afhankelijk van het verloop van de inspraakrondes kan in de zomer een eerste versie klaar zijn van de Kerkenvisie Alkmaar. Dan krijgen ook inwoners van de gemeente de gelegenheid om hier hun mening over te geven. Overigens kan dat ook nu al door het invullen van een korte vragenlijst.

Landelijk project Toekomst religieus erfgoed

De rijksdienst voor het cultureel erfgoed vraagt landelijke aandacht voor het kerkenvraagstuk en geeft financiële steun aan gemeentes voor het maken van een kerkenvisie. Ook Alkmaar heeft een bedrag ontvangen. Dit wordt besteed aan onderzoeken en bijeenkomsten.

Iedereen die betrokken is bij de toekomst van kerken kan terecht voor informatie, inspiratie, tips, publicaties, discussies en online cursussen op Toekomst religieus erfgoed.

Contact

kerkenvisie@alkmaar.nl

Wilt u het rapport printen? Gebruik dan deze printversie van Tussenrapportage Kerkenvisie Alkmaar (pdf).
De kerken en instanties die worden uitgenodigd voor participatie ontvangen een geprint exemplaar per post.