Terug naar het overzicht

Onderzoek kerkenvisie Alkmaar afgerond: visiegesprekken gaan van start

Veel kerken in ons land worden bedreigd in hun voortbestaan. Over 15 jaar zal de situatie ingrijpend zijn veranderd. Daarom worden in verschillende gemeentes kerkenvisies gemaakt. Ook in Alkmaar wordt, in nauw contact met de kerkeigenaren, aan een visie gewerkt. Om te beginnen zijn de gegevens over het Alkmaarse kerkenlandschap, zoals we dat nu om ons heen zien, bijeengebracht in een zojuist verschenen rapport. (Te downloaden op deze website). Wethouder Cultuur en Erfgoed, Christian Braak: “De gemeente wil zorgvuldig omgaan met onze kerken om ze te behouden voor de toekomst. Kerken hebben behalve de erfgoedfunctie ook een emotionele waarde voor veel bewoners. Hier willen we het gesprek over aangaan. Om de waarde van de kerken te bewaren op manieren die passen bij Alkmaar en bij deze tijd.” Iedereen krijgt de gelegenheid zijn steentje bij te dragen. De eerste gespreksrondes starten binnenkort.

Alkmaar telde ooit 80 kerken waarvan er 16 in de loop van de tijd zijn verdwenen. Van de 64 kerkgebouwen die de gemeente Alkmaar nu telt zijn de gegevens verzameld. Bijvoorbeeld de ligging, het bouwjaar, de geloofsrichting, de beschermde status of het huidige gebruik. Van deze 64 gebouwen zijn er 40 aan het uiterlijk herkenbaar als kerk. Deze zijn of in religieus gebruik of (deels) herbestemd, waarbij de kerkruimte bewaard is gebleven. Deze 40 kerken zijn nader bekeken en van elk is een paspoort gemaakt. De eigenaren gaven hiervoor informatie over onder meer de geloofsgemeenschap, het hergebruik of nevengebruik van het gebouw en een aantal deed mee aan een duurzaamheidsonderzoek. Ook is gekeken naar de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast zijn de zwakke en sterke punten op een rij gezet en de kansen die daaruit voortkomen voor de betreffende gebouwen. Alle informatie is gebundeld in de Tussenrapportage Kerkenvisie Alkmaar (pdf).

Gespreksrondes kerkenvisie starten in januari

Nu het rapport er ligt, kunnen gespreksrondes van start voor het maken van een kerkenvisie. In januari 2021 gaan eerst de kerken met elkaar in gesprek. Maar de toekomst van kerken treft niet alleen de kerkeigenaren. Veel inwoners voelen zich immers verbonden met kerken. Vanwege het geloof, voor het bijwonen van een concert, voor het volgen van een cursus of als buurtbewoner. Daarom praten in latere rondes ook andere partijen en inwoners mee. In het voorjaar worden maatschappelijke instanties uitgenodigd en instellingen voor cultuur en erfgoed. En later in het jaar krijgen ook inwoners van de gemeente Alkmaar gelegenheid om hun mening te geven.

Draag nu al je steentje bij aan de kerkenvisie

Vroeger werd de bouw van een kerk meestal betaald door de inwoners. Zo droeg iedereen letterlijk zijn ‘steentje’ bij. Nu er een toekomstvisie wordt gemaakt voor de kerkgebouwen in Alkmaar, kan ook weer iedereen zijn steentje bijdragen, maar dan spreekwoordelijk. Dit kan eenvoudig door het invullen van een korte vragenlijst over de kerkenvisie voor Alkmaar. Voor de inwoners van de gemeente komen er nog aparte inspraakrondes, waarschijnlijk in het najaar. Wilt u hieraan meedoen? Houd u dan de berichtgeving in de gaten.

Meer informatie over het project is te vinden op de speciale pagina Kerkenvisie.